NAVAGRAHA SLOKAS

RAVI

"Japaakusumasamkaasham Kaasyapeyam Mahaadyuthim
Tamorium sarvapaapaghnam pranatosmi Divaakaram "-----( RAVI SLOKA)

CHANDRA

" Dadhishankathushaarabham Ksheerodaarnavasambhavam
Namaami Shashinam Somam Sambhormukutabhooshanam "-----( CHANDRA SLOKA)

GURU

" Devaanaam Cha rishinaam cha gurum kaanchana sannibham
Buddhibhootham trilokesam tham namaami brihaspathim. "-----(GURU SLOKA)

RAHU

"Ardhakaayam Mahaaveeryam Chandradityavimardhanam
Simhikaagarbhasambhootham Tham Raahum Pranamaamyaham."-----( RAHU SLOKA )

BUDHA

"Priyangukalikaashyaamam roopenaaprathiman budham
Soumyam Soumyagunopetham tham budham pranamaamyaham."-----( BUDHA SLOKA)

SUKHRA

" himakundamrinaalabham daityaanaam paramam gurum
sarvashaastrapravakthaaram Bhaargavam Pranamaamyaham."-----( SUKHRA SLOKA )

KUJA

"Dharaneegarbhasambhootham vidyutkaantisamaprabham
Kumaaram shaktihastam tham managlam pranamaamyaham"-----( KUJA SLOKA)

SHANI

" Neelaanjanasamaabhaasam raviputram yamaagrajham
Cchaayaamaarthaandasambhootham tham namaamishanaischaram".-----( SHANI SLOKA)